Vedtægter for KOLDING HÅNDBOLDKLUB

§ 1 NAVN

Klubbens navn er KOLDING HÅNDBOLDKLUB og klubbens hjemsted er Kolding Kommune.

Klubben er tilsluttet D.H.F., J.H.F., D.G.I., D.G.F., S.I.K., hvis repræsentantskaber klubben er undergivet.

KOLDING HÅNDBOLDKLUB kan tilbyde andre idrætsgrene end håndbold.

§ 2 FORMÅL

Klubbens formål er at virke for håndboldspillets og andre idrætsgrenes fremme.

Formålet søges fremmet igennem en fornuftig og sportslig ansvarlig ledelse.

§ 3 MEDLEMMER

Enhver person har ret til optagelse i klubben, såfremt denne opfylder de indenfor D.H.F og andre specialforbund gældende regler, vedtægter og bestemmelse.

Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt, for mindreåriges vedkommende skal forældrenes underskrift foreligge.

Intet medlem kan udtræde af klubben og optages som medlem i anden forening under D.H.F., D.G.I., D.G.F. eller andre specialforbund, såfremt økonomiske forhold ikke er bragt i orden.

Enkeltpersoner kan udnævnes til æresmedlem, indstilling sker gennem bestyrelsen og afgøres af denne.

§ 4 GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling, der er øverste myndighed i alle klubbens anliggender, afholdes i juli kvartal.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i hallen eller skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle aktive medlemmer over 15 år har stemmeret på generalforsamlingen.

Såfremt et medlem ønsker det, foretages der skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er besluttende uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, samt ophævelse af klubben ¾ af de fremmødtes stemmer.         

§ 5 DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

1. Valg af dirigent

2. Beretninger

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg

Formand

Kasserer

Sekretær

4 bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra hhv. aerobicafd, dameafd., herreafd., ungdomsafd.

2 suppleanter

2 revisorer

2 revisorsuppleanter

6. Fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt

§ 6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med det i § 4 nævnte varsel og bestyrelsen er pligtig dertil når 1/5 af klubbens medlemmer indsender skriftlig begæring herom.

§ 7 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en 1-årig periode.

Formand, kasserer og sekretær vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.

4 bestyrelsesmedlemmer, som er indstillet fra hhv. aerobicafdelingen, dameafdelingen, herreafdelingen og ungdomsafdeling vælges også for 1-år periode.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af klubbens forskellige arbejdsopgaver.

Repræsentanter fra disse udvalg kan indkaldes til bestyrelsens møder. Disse repræsentanter har dog ikke stemmeret i bestyrelsen.

I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen leder klubbens virksomhed i overensstemmelse med gældende vedtægter og er ansvarlig for klubbens midler.

Kun kasserer og formand kan hver for sig tegne foreningen i økonomiske og juridiske forhold.

Bestyrelsen er ikke lønnet, men skal have deres udlæg i klubbens tjeneste dækket, herunder udgifter til befordring, porto, telefon.

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg til løsning af konkrete opgaver.

Ved bestyrelsesmøder fører sekretæren en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8 KONTINGENT OG REGNSKAB

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling i følgende grupper: Senior, junior/ynglinge, pige/drenge, lilleput/puslinge, micro, aerobic, badminton.Kontingentet opkræves i 2 rater i henholdsvis september og januar.

Ingen personer er spilleberettiget for klubben førend kontingentindbetaling har fundet sted. Ved forsent indbetaling af kontingentet kan generalforsamling vedtage et gebyr, som lægges over i kontingentindbetalingen.

Ingen er berettiget til tilbagebetaling af indbetalt kontingent ved udmeldelse.

Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.

Regnskabet revideres til den årlige generalforsamling af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer og skal og i revideret stand fremlægges for generalforsamlingen og godkendes af denne.

§ 9 HÆFTELSER

Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser for klubben, for hvilket alene klubben hæfter med dens respektive formue.

Klubbens medlemmer har ingen økonomiske forpligelser overfor klubben udover kontingentforpligtelsen. Klubbens medlemmer har ikke nogen krav på nogen del af klubbens formue m.m. eller udbytte af nogen art.

§ 10 UDELUKKELSE

Begår et medlem efter bestyrelsens mening en vanærende handling, udelukkes han/hun af klubben, og indberette til de specialforbund som klubben er tilsluttet. Det udelukkede medlem har intet krav på indbetalt kontingent.

Ved overtrædelse eller tilsidesættelse af klubbens vedtægter, kan medlemmer udelukkes eller idømmes karantæne.

§ 11 TRÆNING

Bestyrelsen ansætter og afskediger klubbens trænere i samarbejde med de sportslige ledere. Bestyrelsen fastsætter økonomiske rammer for den enkelte træners virksomhed. Trænerne er forpligtet til at forelægge vigtige sportslige afgørelser for bestyrelsen inden afgørelse træffes.

Trænerne er ansvarlig for at benyttede materialer, redskaber herunder bolde bringes på plads efter endt brug.

Medlemmerne må udvise lydighed og selvdisciplin under træningen, ingen medlemmer må forstyrre træningen.

Opstår der disciplinære problemer under træning eller kamp skal dette indberettes til bestyrelsen, som herefter tager stilling til sagen.

§ 12 OLD BOYS AFDELINGEN

Klubbens old girls- boysafdeling er en selvstændig afdeling, men underlagt KOLDING HÅNDBOLDKLUBs vedtægter som her anført.

Afdelingen er selvstændigt regnskabsførende og kan foretage selvstændige dispositioner uden godkendelse af klubbens bestyrelse.

§ 13 KOLDING HÅNDBOLDKLUBS STØTTEFORENING

Kolding Håndboldklubs støtteforening er en selvstændig forening, som gennem indtægtsgivende aktiviteter opsamler midler til KOLDING HÅNDBOLDKLUBs sportslige aktiviteter.

§ 14 OPLØSNING

I tilfælde af forslag om klubbens opløsning, skal der afholdes en generalforsamling med dette forslag som eneste punkt på dagsordenen.

Bliver forslaget vedtaget, indvarsles til en ny generalforsamling med det i § 4 nævnte varsel.

Bliver forslaget denne gang forkastet, kan spørgsmålet ikke optages til behandling førend efter 1 års forløb.

I tilfælde af beslutning om klubbens opløsning skal klubbens formue anvendes til almennyttige formål.

Disse vedtægter for KOLDING HÅNDBOLDLUB er vedtaget på generalforsamling den 5. september 2005.