Generalforsamling

Generalforsamling i Kolding Håndboldklub Torsdag den 8. september kl. 19.15

Dagsorden

Valg af dirigent

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Valg af bestyrelse

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Valg af 2 revisorer

Valg af 2 revisorsuppleanter

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt

Husk at tilrettelægge træningen, så alle kan deltage i generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling, der er øverste myndighed i alle klubbens anliggender, afholdes i juli kvartal.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved opslag i hallen eller skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Såfremt et medlem ønsker det, foretages der skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er besluttende uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, samt ophævelse af klubben ¾ af de fremmødtes stemmer.

Indkaldelse er sket i nyhedsbrevne i ugerne 33, 34 og nu uge 35 samt opslag på opslagstavlen i hallen.


Ny formand

På generalforsamlingen skal der vælges ny formand for Kolding Håndboldklub.

Efter 2 år som formand, ønsker Camilla Ørberg (klubbens første kvindelige formand) ikke genvalg. Camilla Ørberg stopper som formand. 

Aerobicafdelingen nedlagt

Kolding Håndboldklub har valgt at lukke aerobic/fitness afdelingen ned for fremover udelukkende at fokusere på håndboldafdelingen.

Antallet af medlemmer har været faldende gennem de sidste par år.

Kolding Håndboldklub siger tak for medlemmernes mangeårige trofasthed overfor klubben og Gitte, som Instruktør. Det er ca. 30 år siden, at Kolding Håndboldklub startede en aerobicafdeling.